• logo
 • Môj profil
 • je prázdny
  za 0.00,- €
CuteArt.sk - Daruj Dokonalý Darček!

Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")


Úvodné ustanovenia.
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode handmade by CuteArt je Tina Trade, s.r.o., Zavoda 170/14, 985 11  Stará Halič, IČO: 36 702 838, DIČ: 2022278555, e-mail: info@cuteart.sk, tel.č.: 0905875633.
2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
Postup vybavovania reklamácií.
1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo  elektronickou formou.
2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
 • • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
 • • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
 • • komu je reklamácia adresovaná,
 • • dátum podania reklamácie,
 • • podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
 • • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
 • • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
Upozornenie: Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ručnú výrobu, pri ktorej sú používané aj prírodné materiály a ručne opracovávané prvky, môže dôjsť k istým nedokonalostiam alebo nepresnostiam, ktoré nie sú výrobnou chybou ale podčiarkujú jedinečnosť a originalitu našich výrobkov.
Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 8.6.2020 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.