• logo
  • Môj profil
  • je prázdny
    za 0.00,- €
CuteArt.sk - Daruj Dokonalý Darček!

Všeobecné obchodné podmienky

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode CuteArt.sk je Tina Trade, s.r.o., Zavoda 170/14, Stará Halič 98511, IČO: 36 702 838, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12332 . E-mail: info@cuteart.sk, č. tel.: 0905875633

Adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 674 01 Banská Bystrica.


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru alebo služieb.


3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ  uvedie svoje meno a priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupuje právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uvedie svoje obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.


4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na  zadaný e-mail odošle prevádzkovateľ  potvrdenie objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vybavenia objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.


5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba, pošta) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschováváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .


6. Objednávka je prevádzkovateľom považovaná za záväznú po jej doručení zo strany objednávateľa prevádzkovateľovi, so všetkými potrebnými informáciami a náležitosťami pre jej odoslanie a po prijatí fakturovanej sumy za tovar na účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou a prijatí fakturovanej sumy za tovar v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané dodacie lehoty majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ  objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 10 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Ak prevádzkovateľ zaslal tovar objednávateľovi ešte pred prijatím úhrady za tovar na účet prevádzkovateľa z dôvodu, že objednávateľ potrebuje tovar na konkrétny termín, objednávateľ je povinný vykonať úhradu za dodaný tovar najneskôr do 7 dní od prijatia tovaru. V prípade, že prevádzkovateľ neeviduje úhradu za tovar ani po 14 dňoch od prijatia tovaru objednávateľom, prevádzkovateľ môže účtovať objednávateľovi manipulačný poplatok 5,- € za vystavenie upomienky č. 1 a rovnaký poplatok za vystavenie upomienky č. 2.. Následne môže prevádzkovateľ vymáhať neuhradenú sumu spolu s nákladmi spojenými s vymáhaním súdnou cestou.


7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).


8. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.


9. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar a ten bude vrátený na adresu prevádzkovateľa, tento sa  bude kontaktovať s objednávateľom. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, aký ďalší postup navrhuje. Objednávateľ sa zaväzuje reagovať na túto výzvu do 7 dní odo dňa odoslania výzvy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok (vo výške 50% z ceny doručenia) a doručenie podľa platného cenníka doručovacej služby. V prípade opätovného zaslania sa objednávateľ zaväzuje uhradiť plnú sumu za dodanie tovaru podľa platných cenníkov doručovacej služby.  Ak objednávateľ objednaný tovar (či už z nedbanlivosti, alebo úmyselne) neprevzal a požaduje zrušenie objednávky ešte pred prevzatím tovaru, prevádzkovateľ bude požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške 25% z ceny objednaného tovaru, ku ktorému bude pripočítaná cena doručenia podľa platného cenníka doručovacej služby. Toto všetko platí v prípade, pokiaľ sa nejedná o tovar, ktorý je vyrobený na objednávku napr. podľa fotografie, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze).


10. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (v prípade, že nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určenom osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý je vyrobený na objednávku napr. podľa fotografie, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze).  V takom prípade sa objednávateľ  skontaktuje s prevádzkovateľom a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (nie formou dobierky, táto nebude prevádzkovateľom prebratá). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.


11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určenom osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý je vyrobený na objednávku napr. podľa fotografie, alebo ktorý vzhľadom na jeho osobitné vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.


12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.


13. V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije mimo SR a ČR, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.


14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.


15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď skontaktovať s prevádzkovateľom. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takej reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.


16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením objednávky prevádzkovateľom a pred expedíciou tovaru (pokiaľ  nejde  o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určenom osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý je vyrábaný na objednávku napr. podľa fotografie, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze)  a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom urýchlene informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar.


17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie,  ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.


18. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.


19. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


20. Výrobky, zakúpené od prevádzkovateľa nemôže objednávateľ použiť na ďalší predaj (ani po dekorovaní a úprave výrobkov) ani na výrobu foriem bez nášho súhlasu. V prípade, že takéto skutočnosti budú zistené, objednávateľ prijme primerané opatrenia.


21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.


22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.


24.Tieto VOP sú platné od 8.6.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.