Informácie podľa čl. 13,14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, poskytované
prevádzkovateľom Tina Trade, s.r.o., dotknutým osobám:

1) Definícia pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor,
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie
iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez
ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely
a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno
prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského
štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje
poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci
konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov;
spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami
ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle
dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas
so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než
dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z
použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

2) Základné informácie

Prevádzkovateľ osobných údajov
Obchodný názov: Tina Trade, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Zavoda 170/14, 985 11 Stará Halič
IČO: 36702838

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov a kontaktné údaje
Martina Kucejová, konateľ
E-mailová adresa: info@cuteart.sk


Účel spracúvania osobných údajov:

o nákup v e-shope
o vybavovanie vratiek kúpeného tovaru, prípadne výmena tovaru
o vybavovanie reklamácií
o marketing – zasielanie reklamy a newsletterov


2.1. Právne základy spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely:
a) nákup v e-shope
b) vybavovanie vratiek kúpeného tovaru, prípadne výmena tovaru
c) vybavovanie reklamácií
o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
o zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, ods.1, písm. b)
d) marketing – zasielanie tzv. newsletterov
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, ods.1, písm. a)
súhlas dotknutej osoby


2.2. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa: nespracúvajú sa.


2.3. Príjemcovia:
 orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti
 komerčné subjekty – ako sprostredkovatelia
WEXBO s.r.o., IČO: 46913432, poskytovateľ a správca e-shopu;
EDIAS, s.r.o., IČO: 36710431, spracúva účtovníctvo;
 kuriérske spoločnosti – dovoz tovaru k zákazníkovi
Slovenská pošta, IČO: 36631124;

2.4. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.


2.5. Doba uchovávania osobných údajov pre účely nákupu, vrátenia tovaru, reklamácie v e-shope je
stanovená osobitnými zákonmi, registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti.

2.6. Doba uchovávania osobných údajov pre účely marketingu je tri roky.
3) Práva dotknutej osoby
3.1. Právo na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na informáciu:
 či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 účel spracúvania osobných údajov,
 príjemcu osobných údajov,
 doba uchovávania osobných údajov
 namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov
Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej
povinnosti. Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť
obmedzené vzhľadom na osobitné zákony. Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.  

3.2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.

3.3. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100

3.4. Poskytnutie osobných údajov pre účely nákupu v e-shope je zmluvnou požiadavkou (viď. bod
č.2.1). V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť
obchodnú zmluvu, t. j. dotknutá osoba, zákazník e-shopu nemôže vykonať nákup v e-shope.

Poskytovanie osobných údajov pre účely vybavenia reklamácie je zákonnou požiadavkou (viď.
bod č. 1) a prípadné neposkytnutie má za následok nevybavenie reklamácie.

3.5. Pri spracúvaní osobných údajov v e-shope sa používajú cookies. Expiračná doba cookies je od
30 sekúnd do 1 roka.

Používame tieto typy cookies:
 Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli
pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude
možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.
 Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký
používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie
našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a
anonymné.
 Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia
Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre
Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie
stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate,
za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie,
aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému
zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra.
Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste
zverejnili.

V e-shope využívame aj profilovanie pre cielenejšie zobrazovanie ponúk produktov.
Profilovanie nemá právne účinky a ani dotknutú osobu neovplyvňujú.
Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať vo Vašom
prehliadači. Zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu. Bližšie informácie o cookies
nájdete tu.

4) Postup pri poskytovaní informácií na žiadosť dotknutej osoby

4.1. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa (sprostredkovateľa) o poskytnutie
informácií podľa čl. 15 Nariadenia a o výkon svojich práv podľa článkov 16 až 22 a článku 34
Nariadenia.

4.2. Dotknutá osoba zasiela žiadosť v písomnej alebo elektronickej podobe na adresu
prevádzkovateľa (sprostredkovateľa).

4.3. Po doručení žiadosti konateľ spoločnosti identifikuje dotknutú osobu. Ak konateľ spoločnosti
nie je schopný dotknutú osobu identifikovať, zodpovedajúcim spôsobom, ak je to možné,
informuje dotknutú osobu. V takýchto prípadoch môže odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o
výkon práv, ak dotknutá osoba neposkytne dostatočné informácie na svoju identifikáciu.

4.4. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca
od doručenia žiadosti, poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na
základe žiadosti. Lehota vybavenia sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace,
o čom musí dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu
s uvedením dôvodu zmeškania lehoty. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými
prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov v závislosti od toho, ako dotknutá osoba
podala žiadosť alebo o aký spôsob vybavenia žiadosti požiadala.

4.5. Ak konateľ spoločnosti neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, informuje
dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca o dôvodoch nekonania
a o možnosti podať sťažnosť na ÚOOÚ SR a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

4.6. Informácie dotknutej osobe sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne
neopodstatnené alebo neprimerané, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok alebo
môže odmietnuť konať.